Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne, dotyczące przetwarzania przez Agrifirm Polska Sp. z o.o. (dalej Agrifirm), danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, Dostawców oraz Osób chcących rozpocząć lub prowadzących współpracę z Agrifirm, w tym również osób odwiedzających stronę internetową Agrifirm.Szanując Państwa prywatność, udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy z Państwa wiedział, w jakim zakresie Państwa dane osobowe są przetwarzane, w jakich celach zbierane, komu mogą być udostępniane, jak są chronione i jakie prawa w związku z tym Państwu przysługują.Polityka ma charakter ogólny, jednakże w naszym przekonaniu jest wystarczająca do spełnienia obowiązku informacyjnego, jaki jest przez Agrifirm realizowany, na podstawie wymagań, jakie nakłada na nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.Administratorem Państwa danych osobowych jest, Agrifirm Polska Sp z o.o., która  zapewnia i utrzymuje fizyczne, techniczne, elektroniczne, proceduralne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkową, nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem czy dostępem osób nieupoważnionych.W przypadku, konieczności kontaktu dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez Agrifirm, prosimy o  korzystanie z poniższych danych:

Agrifirm Polska Sp z o.o.
ul.B.Chrobrego 52
64-500 Szamotułyadresu
e-mail: ochrona.danych@agrifirm.pl

2. Podstawa prawna

Niniejszy dokument odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”

3. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

 1. Jeśli jesteś naszym Klientem to Twoje dane osobowe przetwarzamy, w celu realizacji przez Agrifirm procesu sprzedaży, wymaganych przepisami prawa rozrachunków, w tym wystawienia dokumentów potwierdzających wydanie towaru oraz sprzedaży, księgowania, spraw podatkowych, prowadzenia ewentualnych roszczeń, jak również bieżącego kontaktu z Państwem, jako naszym Klientem. Podstawą przetwarzania jest istniejąca umowa cywilno-prawna pomiędzy Państwem a Agrifirm.
 2. Jeśli jesteś naszym Dostawcą, Twoje dane osobowe będą nam niezbędne, w celu realizacji Państwa dostaw towarów lub/i usług, ich rozrachunku, księgowania, spraw podatkowych, prowadzenia ewentualnych roszczeń, jak również bieżącego kontaktu w tym zakresie. Podstawą przetwarzania jest istniejąca umowa cywilno-prawna pomiędzy Państwem a Agrifirm.
 3. Jeśli jesteś naszym Partnerem biznesowym, Twoje dane osobowe przetwarzamy, w celu realizacji zadań, wynikających bezpośrednio z relacji biznesowych (interesu prawnego) pomiędzy Agrifirm a podmiotem, którego jesteś przedstawicielem.
 4. Jeśli jesteś osobą, która ubiega się o pracę, bardzo prosimy w tym celu o skorzystanie z naszego serwisu rekrutacyjnego, który znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem www.agrifirm.pl/kariera. Twoje dane osobowe, które nam przekażesz, będą przetwarzane na podstawie, udzielonej nam przez Ciebie zgody.
 5. Informujemy również, iż Twoje dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych bez Twojej zgody.

4. Jaki dane osobowe możemy przetwarzać?

Pozyskując i przetwarzając Twoje dane osobowe, kierujemy się zasadą adekwatności, co oznacza, że zakres gromadzonych przez nas danych jest adekwatny do celów, które zostały wyznaczone.
 1. Klient – nazwa klienta, adres (ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość), imię i nazwisko do kontaktu, adres email, numer telefonu, imię i nazwisko osoby reprezentującej, numer REGON oraz NIP, PESEL, dane pozyskane w sposób inny, niż od osób których dane dotyczą, w tym pozyskane z publicznych rejestrów. Dodatkowo gromadzimy te dane, które nam przekazujesz w dokumentach takich jak „zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej”, „zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON”, dane finansowe.
 2. Dostawca – nazwa dostawcy, adres (ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość), imię i nazwisko, numer telefonu, NIP,PESEL, REGON numer konta bankowego oraz adres email.
 3. Partner biznesowy – nazwa partnera, imię i nazwisko osoby reprezentującej, dane kontaktowe osób w celu bieżącej współpracy w ramach umowy lub wspólnego przedsięwzięcia, NIP, REGON, PESEL adres email.
 4. Jeśli jesteś osobą, która ubiega się o pracę, bardzo prosimy w tym celu o skorzystanie z naszego serwisu rekrutacyjnego, który znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem www.agrifirm.pl/kariera. Twoje dane osobowe, które nam przekażesz, będą przetwarzane na podstawie, udzielonej nam przez Ciebie zgody.
 5. Kandydat do pracy – Imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz wszystkie inne dane, które zdecydujesz przekazać nam w swoim CV, na podstawie wyrażonej zgody.
Firma Agrifirm nie przetwarza danych osobowych osób poniżej 18 roku życia, bez zawarcia odpowiedniej zgody.

5. W jaki sposób zbieramy dane osobowe

 1. Dane osobowe pozyskujemy z różnych źródeł w zależności od kategorii osób, których dotyczą. W przypadku naszych Klientów, dane zbierane są przez naszych przedstawicieli handlowych lub pochodzą od Państwa bezpośrednio, w celu nawiązania współpracy handlowej lub umowy kupna-sprzedaży. Dane naszych Dostawców oraz Partnerów Biznesowych, zbierane są podczas prowadzenia rozmów o współpracy lub postępowań przetargowych jak i wynikają ze współpracy gospodarczej.
 2. Ponad to zbieramy dane osobowe także w innych przypadkach jak np. podczas spotkań biznesowych, na imprezach targowych, czy poprzez wymianę wizytówek.

6. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak istnieje cel ich przetwarzania, jak również przez okres, który wynika z innych, obowiązujących przepisów prawa.

7. Państwa uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych

Jako administrator Państwa danych osobowych, zapewniamy aby Państwa uprawnienia, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, były realizowane w należyty sposób. Dotyczy to w szczególności:
 1. Prawa do bycia poinformowanym – mają Państwo prawo do potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przez Agrifirm przetwarzane oraz w jaki sposób jest to realizowane.es (ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość), imię i nazwisko do kontaktu, adres email, numer telefonu, imię i nazwisko osoby reprezentującej, numer REGON oraz NIP, PESEL, dane pozyskane w sposób inny, niż od osób których dane dotyczą, w tym pozyskane z publicznych rejestrów. Dodatkowo gromadzimy te dane, które nam przekazujesz w dokumentach takich jak „zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej”, „zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON”, dane finansowe.
 2. Prawo do sprostowania – w przypadku sytuacji, w których okaże się, że Państwa dane są niekompletne lub niepoprawne, mają Państwo prawo do ich sprostowania.stawcy, adres (ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość), imię i nazwisko, numer telefonu, NIP,PESEL, REGON numer konta bankowego oraz adres email.
 3. Prawo do „bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo żądania od nas abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, które przetwarzamy.
 4. Prawo do ograniczonego przetwarzania – na Państwa wyraźne żądanie będziemy zobowiązani do zablokowania dostępu do Państwa danych osobowych przez upoważnione osoby.
 5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, w przypadku kiedy otrzymamy Państwa sprzeciw, dotyczący przetwarzania Państwa danych osobowych, Państwa dane nie będą przetwarzane o ile nie będą miały miejsca inne przesłanki, na podstawie których przetwarzanie będzie mogło być kontynuowane.nazwisko, adres email, numer telefonu oraz wszystkie inne dane, które zdecydujesz przekazać nam w swoim CV, na podstawie wyrażonej zgody.
 6. Prawo do przeniesienia danych osobowych – mają Państwo prawo oczekiwać, iż na Państwa żądanie, Państwa dane osobowe zostaną przekazane w czytelnym formacie oraz w bezpieczny sposób do innego administratora.
 7. Prawo do wniesienia skargi – w przypadku kiedy uznacie Państwo, iż nasze postępowanie w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

 1. Bezpieczeństwo Twoich danych jest naszym nadrzędnym interesem dlatego też gwarantujemy Tobie, iż dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Ciebie. Agrifirm Polska nie używa danych osobowych w celu ich sprzedaży podmiotom trzecim. Pracownicy Agrifirm Polska, a gdy ma to zastosowanie – także strony trzecie, są zobligowani do zachowania danych osobowych w poufności i przetwarzania ich z dołożeniem należytej staranności w tym zakresie.
 2. Agrifirm Polska przetwarza dane osobowe tylko w takim zakresie i tylko dla takich celów, które wskazane zostały w chwili ich pozyskiwania czyli:
 • w zakresie i na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Agrifirm
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
 • Agrifirm lub ich kontrahentów i klientów, w szczególności w celach marketingowych.

Oto główne zasady, którymi się kierujemy, przy przetwarzaniu danych osobowych:

 • Zakres zbieranych przez nas danych osobowych jest minimalny ale wystarczający do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w konkretnym celu oraz w oparciu o legalną przesłankę.
 • Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, jesteśmy gotowi aby bez zbędnej zwłoki Twoje dane poprawić.
 • Zawsze Ci odpowiemy, jeśli będziesz chciał się dowiedzieć jakie dane osobowe, Ciebie dotyczące, przetwarzamy.
 • Wykorzystujemy wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby móc realizować przysługujące Ci prawa w określonych terminach.
 • Twoje dane nie są przetwarzane przez nas bezterminowo – zależy to od aktualności celu, lub istniejącej innej przesłanki na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 • Twoje dane są przetwarzane w zabezpieczonych systemach, do których mają dostęp upoważnione i przeszkolone osoby.
 • Chronimy Twoje dane przez dostępem osób niepowołanych, ich utratą lub zmianą oraz formami przetwarzania, które będą niezgodne z przepisami prawa oraz naszych wewnętrznych regulacji.
 • W sytuacjach, kiedy udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom, odbywa się to na podstawie właściwej umowy, gwarantującej nam, że Twoje dane są przetwarzane w równie bezpieczny sposób.
 • Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w automatyczny sposób ani profilowane.

9. Udostępnianie danych innym podmiotom

 1. Przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe możemy ujawniać podmiotom, zaangażowanym w proces świadczenia usług na nasze zlecenie, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jak również Spółkom powiązanym kapitałowo z Agrifirm Polska.
 2. Dostęp do danych osobowych posiadają również podmioty, które wspierają naszą Spółkę w codziennej działalności, takie jak: kancelarie adwokackie, firmy kurierskie, podmioty świadczące obsługę informatyczną.
 3. W przypadkach wymaganych przepisami prawa, Państwa dane jesteśmy zobowiązani przekazać do upoważnionych instytucji państwowych

10. Bezpieczeństwo witryny internetowej robotmaster.com.pl

Agrifirm dba o zaufanie i prywatność użytkowników serwisu robotmaster.com.pl i informuje, że gromadzone w dziennikach logów dane, służą wyłącznie do celów administrowania witryną. Nie zbieramy danych umożliwiających identyfikację użytkowników serwisu, jak również nie przekazujemy takich danych do jakiejkolwiek strony trzeciej. W serwisie agrifirm.pl nie zbieramy i nie przechowujemy żadnych danych osobowych typu: imię, nazwisko, adres email, adres fizyczny.

11. Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką serwisów www przechowywane są zapytania http kierowane do serwera, na którym utrzymywany jest serwis agrifirm.pl. Automatycznie pobierane informacje to:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • liczba odwiedzin witryny,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do serwisu agrifirm.pl nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o lokalizacji urządzenia za pomocą którego następuje dostęp do serwisu robotmaster.com.pl,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • odwiedzający, korzystając z serwisu robotmaster.com.pl, wyraża zgodę na automatyczne pobieranie wyżej wymienionych danych,
 • odwiedzający serwis robotmaster.com.pl, wyraża zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych.

11. Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką serwisów www przechowywane są zapytania http kierowane do serwera, na którym utrzymywany jest serwis agrifirm.pl. Automatycznie pobierane informacje to:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • liczba odwiedzin witryny,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do serwisu agrifirm.pl nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o lokalizacji urządzenia za pomocą którego następuje dostęp do serwisu robotmaster.com.pl,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • odwiedzający, korzystając z serwisu robotmaster.com.pl, wyraża zgodę na automatyczne pobieranie wyżej wymienionych danych,
 • odwiedzający serwis robotmaster.com.pl, wyraża zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych.

12. Pliki typu „cookie”

W celu lepszego działania serwisu agrifirm.pl, śledzenia prawidłowości ruchu internetowego, tworzenia statystyk, optymalizacji wyświetleń zawartości serwisu agrifirm.pl użytkownikom, zbierane są informacje zawarte w plikach cookies. Technologia ta umożliwia zostawienie informacji o witrynie agrifirm.pl, w formie plików tekstowych, w Państwa przeglądarce, w urządzeniu końcowym. Technologia ta nie umożliwia identyfikacji użytkownika, a jedynie identyfikację urządzenia i przeglądarki. Korzystanie z witryny agrifirm.pl bez zmiany uprawnień odnośnie plików cookies, oznacza wyrażenie zgody na stosowanie przez Agrifirm Polska Sp z o.o.  plików cookies i umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na otrzymywanie plików typu „cookie” należy zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby każdorazowo otrzymywać powiadomienie o pliku cookie i mieć możliwość akceptacji bądź jego odrzucenia.

W serwisie robotmaster.com.pl stosowane są następujące pliki cookies:

 • Sesyjne –przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu agrifirm.pl  do czasu wylogowania się, opuszczenia serwisu agrifirm.pl, zakończenia sesji, zamknięcia przeglądarki.
 • Stałe – przechowywane na stałe w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu robotmaster.com.pl
 • Wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu robotmaster.com.pl
 • Funkcjonalne –umożliwiające zapamiętywanie ustawień i personalizację serwisu.
 • Związane z bezpieczeństwem – wykorzystywane do wykrycia i śledzenia nadużyć związanych z uwierzytelnianiem się w serwisie robotmaster.com.pl  
 • Reklamowe –umożliwiające prezentowanie dopasowanej do Użytkownika serwisu agrifirm.pl   treści reklamowej.

13. Odnośniki do innych stron

Serwis agrifirm.pl   zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W trosce o dobro użytkowników namawiamy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.agrifirm.pl

14. Zapytania

Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania witryny WWW należy kierować do ochrona.danych@agrifirm.pl lub pocztą tradycyjną.